Free shipping in Europe

FAQ

 1. Hoe snelkrijgikmijnbestelling?

Leveringzalplaatsvindenbinnen 3 tot 7 werkdagen na betaling.

Wanneer je in het weekend, feestdagen of opvrijdag na 10.00 uureenbestellingplaatst, wordtdezeopvolgendewerkdagverzonden.


2. Het product dat ikwilbestellenisnietopvoorraad. Komt het nogopvoorraad?

MAKO creëert twee collecties per jaar. Er is eenmogelijkheiddat het model al verkocht is.U kuntaltijdnaaronsschrijven om nategaan of het model nog steeds in onzewinkel is. 

Schrijfeen e-mail aan de klantservice info@mako-store.nl


3. 
Kanik het product terugsturenals het nietaanmijnverwachtingenvoldoet?

Binnen 14 dagen kun je eenbestellingzonderopgave van redenruilen of retournerenmitsonbeschadigd en in oorspronkelijkestaatvoorzoverredelijkerwijsmogelijk. 

4. Welkegarantieshebikopeenproduct?

De producten van Makohebbeneengarantieperiode van 2 jaar.

Gebruikersschadevalthelaasnietonder de garantieperiode.

Hebjijeenklacht met eenMako item? Stuureenbericht met  je klachtnaar info@mako-store.nl 

Gaagontvangenwijeenfotoen het aankoopbewijsalsbijlage in de e-mail.


5. Ikhebeenvraagoverhoeikmijn MAKOtas of schoenenmoetonderhouden, bij wie kanikhierterecht?
Hiervoor kun je het bestemailennaar info@mako-store.nl Als je het artikelnummer dat op de schoendoos of zak om de tasstaatdoorgeeft, kunnenonzemedewerkers je allesover de bestebehandelmethodesvertellen.


6. ZijnalleMAKO tassenenschoenen van leer gemaakt?

Alle MAKOtassenenschoenenzijngemaakt van natuurlijk leer.

Echtleeriseenproduct dat in het gebruiksteedsmooierwordt. Het leerkrijgteenlevendigeuitstraling en na verloop van tijd ziet je lerentasbijv. er nogmooieruit dan in het begin. En ondertussenblijft de kwaliteitgoed. Dat betekentdusook dat eenlerentasmindersnelaanvervangingtoeis.